آدرس کارخانه : کیلومتر 28 جاده مخصوص تهران - کرج، ایستگاه ویلا، خیابان کاوه، شماره 24
آدرس دفتر فروش : کیلومتر 28 جاده مخصوص تهران - کرج ، ایستگاه ویلا ، خیابان کاوه ، شماره 24

:: اطلاعات تماس درنا

دپارتمان شماره تماس مستقیم شماره فکس مستقیم Email
مدیر عامل - صمد رسولوی 026-35703000
Director.Manager@dorna-co.com
دفتر مدیریت - صالح امان الهی 026-35703000
info@dorna-co.com
روابط عمومی و تبلیغات - پوپک کاویانی
026-35703000 داخلی (121)

pr@dorna-co.com
کارخانه 026-32306670-79
info@dorna-co.com
مدیر دپارتمان فروش اریکه
026-35116 026-35703000(داخلی 338 )

صدای مشتری- سارا عزیزی
026-32302933
Iso10002@dorna-co.com
مدیرحوزه ریاست - پوپک کاویانی
026-32306677
qa@dorna-co.com
مدیر دپارتمان توسعه وبهبود کیفیت - نگین گروسی 026-32306677
qc@dorna-co.com
مدیر نظارت وارزشیابی - زهره رسولوی 026-32306677
hr@dorna-co.com
مدیر منابع انسانی - مهدی سهرابی 026-32306677

مدیر صادرات - سینا منبع جود 026-32306677 داخلی 220
Export@dorna-co.com

:: نقشه دسترسی به درنا