تقديرنامه ها

تقديرنامه ها

درنا در جهـت تحقق و نیل به اهداف خود موفق به دریافت گواهینـامه‌ها و تقديرنامه های مختلفی در زمینه فعالیت خود گشته است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4