آدرس کارخانه : کیلومتر 28 جاده مخصوص تهران - کرج، ایستگاه ویلا، خیابان کاوه، شماره 24
آدرس دفتر فروش : کیلومتر 28 جاده مخصوص تهران - کرج ، ایستگاه ویلا ، خیابان کاوه ، شماره 24

:: اطلاعات تماس درنا

دپارتمان شماره تماس مستقیم شماره فکس مستقیم Email
مدیر عامل - صمد رسولوی 026-32306670
Director.Manager@dorna-co.com
دفتر مدیریت - صالح امان الهی 026-32306677 (داخلی 111) 026-32306775 info@dorna-co.com
روابط عمومی و تبلیغات - شهره اسکندرزاده
026-32306677 (داخلی 121)
pr@dorna-co.com
کارخانه 026-32306670-79 026-32307496 info@dorna-co.com
مدیر دپارتمان فروش اریکه - حسین شاه محمدی 026-35703000 026-35703000(داخلی 338 )

صدای مشتری 026-32302933
Iso10002@dorna-co.com
مدیرحوزه ریاست - پوپک کاویانی
(داخلی 120) 32306677-026
qa@dorna-co.com
مدیر دپارتمان توسعه وبهبود کیفیت - نگین گروسی (داخلی 117) 32306677-026
qc@dorna-co.com
مدیر نظارت وارزشیابی - زهره رسولوی 026-32306677
control@dorna-co.com
مدیر منابع انسانی - مهدی سهرابی                                        ( داخلی 105 ) 32306677-026
آموزش - زهرا شاملو                                                         ( داخلی 220  ) 32306677-026

:: نقشه دسترسی به درنا